Datenschutz-Bestimmungen

AD ASTRA SLOVAKIA sro je spracovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytujete na stránke www.snip.sk. Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie, v súlade s platnými predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Kontaktné údaje: AD ASTRA SLOVAKIA sro, Černyševského 48, 851 01 Bratislava, email: info@snip.sk, IČO: 52758460, DIČ: 2121167004

1. Aké osobné údaje spracúvame?
Osobné údaje z kontaktných formulárov, registrácií a emailov.
Môžete použiť kontaktné formuláre na našej webovej stránke a požiadať nás o ďalšie informácie o produktoch a službách, ktoré ponúkame. Aby sme Vám mohli poskytnúť požadovanú službu alebo informáciu, potrebujeme spracúvať nasledovné osobné údaje: emailová adresa, meno, telefónne číslo, mesto/obec.
Predplatné informačných správ o Službe (napr. potvrdenie odoslania formulára) alebo servisných emailov k predplateným plateným službám (napr. zmluvné dokumenty, potvrdenie objednávky) nie je možné zrušiť, pretože je súčasťou ponúkaných služieb.

2 . Typ spracovania osobných údajov
Vaše osobné údaje budú spracovávané zodpovedne a v súlade s platnou európskou legislatívou. Na spracovanie osobných údajov využívame automatizované prostriedky aj manuálne spracovanie. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch v Európskej únii. Údaje nebudú zverejnené, prenesené ani spracované mimo EÚ a nebudú postúpené ani sprístupnené tretím stranám.

Všetky údaje, ktoré zadáte do dotazníka, sa prenášajú šifrovane pomocou certifikátov SSL (Secure Socket Layer). Toto je uznávaná a široko používaná technika. Spracovanie údajov prebieha najmä pomocou výpočtovej techniky, ktorá nám umožňuje zaistiť potrebnú bezpečnosť, znížiť riziká neoprávnenej manipulácie alebo zabrániť zničeniu či strate. Osobné údaje sú v maximálnej možnej miere chránené pomocou moderných technológií, ktoré odrážajú stav technického rozvoja a riziko zneužitia.

Prístup k osobným údajom je obmedzený na niekoľko oprávnených a poučených zamestnancov a zástupcov. My a naši zamestnanci sa zaväzujeme prijať technické a organizačné opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu, poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. Uisťujeme Vás, že naši zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov.

Ak sa chcete osobne porozprávať s niektorým z našich odborných poradcov alebo obchodných zástupcov a sú našimi oprávnenými zmluvnými zástupcami, poskytneme mu vaše osobné údaje za účelom poskytnutia požadovanej služby. Vaše osobné údaje budú spracúvať len na poskytnutie služby alebo informácií, o ktoré ste požiadali, a len dovtedy, kým je to potrebné na poskytnutie. Spracovateľ bude spracúvať osobné údaje len v tomto rozsahu a v súlade s platnou legislatívou. Zároveň chránime Vaše osobné údaje uzatvorením zmluvy, ktorá vyžaduje mlčanlivosť po dobu jej platnosti a po jej ukončení.

3. Dĺžka spracúvania osobných údajov
Vaše osobné údaje zhromaždené prostredníctvom kontaktných formulárov na webovej stránke spracúvame v rámci poskytovania požadovanej služby – osobné stretnutie, poskytovanie informácií o produktoch a službách, zasielanie elektronických newsletterov.

Osobné údaje spracúvané v dôsledku objednania služieb budú v našej spoločnosti uchovávané po dobu 10 rokov od momentu, kedy získame váš súhlas v súlade so zákonom.

4. Na aké účely osobné údaje spracúvame
Ak prejavíte záujem o naše produkty a služby, želáte si osobný rozhovor alebo máte dotaz na naše služby, budeme vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu uvedenom v bode 1 na právnom základe oprávnený záujem.

Ak sa rozhodnete využiť naše platené služby, budeme Vami poskytnuté osobné údaje uchovávať v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy na právnom základe plnenia zmluvy a len za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z tzv. poskytované služby.

5. Vaše práva na ochranu údajov
V súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov máte nasledujúce práva

právo požadovať od osoby zodpovednej za spracúvanie informácie o svojich osobných údajoch
právo na opravu,
právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov
právo na prenosnosť údajov
právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Svoje práva môžete uplatniť písomne ​​v sídle prevádzkovateľa, prostredníctvom elektronickej adresy info@snip .sk alebo osobne ústne do protokolu, z ktorého musí byť vyznačené, kto právo uplatnil, čo uplatňuje a kedy a kým bol protokol spísaný, ako aj ich podpis a váš podpis; Dostanete kópiu zápisnice.

Upozorňujeme, že vaše právo na vymazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou požiadavkou na uchovávanie, ktorú musíme dodržiavať. Okrem toho si potrebné informácie môžu vyžiadať aj súdy, orgány činné v trestnom konaní alebo iné zákonom ustanovené orgány.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, úradu na ochranu údajov.

Každý používateľ internetu by si mal byť vedomý toho, že informácie, ktoré zverejňujú, môžu zobraziť a uložiť iní používatelia. Venujte preto prosím pozornosť ochrane svojho súkromia.

6. Zodpovednosť
Naša spoločnosť je zodpovedná za dodržiavanie týchto zásad ochrany údajov a je pripravená toto dodržiavanie preukázať zodpovedným orgánom.

AD ASTRA SLOVAKIA sro, v Bratislave 15. mája 2024